Uwaga! Od kwietnia 2018 nastąpiła zmiana rachunku bankowego. Prosimy o wpisywanie danych do przelewu zgodnych z wystawioną fakturą. Dziękujemy.

Szanowny Kliencie,
1. Przypominamy o obowiązku wpisywania rzeczywistych wymiarów i wagi nadawanych przesyłek, oraz o nadawanie poprzez system jedynie paczek standardowych. System e-paczka.pl podaje cenę za przesyłkę po przeliczeniu jej gabarytów. Paczki są mierzone i ważone w sortowni przez przewoźnika, w razie wykrycia niezgodności wymiarów rzeczywistych z podanymi w zamówieniu, zostaną Państwo obciążeni dodatkową opłatą wynikającą z tej różnicy.
2. Podczas zamawiania kuriera InPost po odbiór paczki, przypominamy o obowiązku wydruku listu przewozowego wygenerowanego przez e-paczka.pl

Regulamin

Postanowienia ogólne
 1. EP Logistyka Sp. z o.o., właściciel marki e-paczka.pl, z siedzibą w Warszawie., ul. Elektoralna 13/121, NIP 7010649243, zwany dalej e-paczka.pl, świadczy dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej ZLECENIODAWCĄ, usługi pośrednictwa polegające na przyjmowaniu zleceń i przekazywania do realizacji firmom współpracującym z e-paczka.pl.
 2. E-paczka jest właścicielem strony internetowej www.e-paczka.pl oraz wszelkich praw autorskich związanych z nazwą i znakiem towarowym e-paczka.pl.
 3. Złożenie zlecenia poprzez stronę www.e-paczka.pl możliwe jest po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz po jego akceptacji. Regulamin dostępny jest na stronie www.e-paczka.pl.
Definicje
E-paczka.pl
Zleceniobiorca, EP Logistyka Sp. z o.o.
Zleceniodawca
klient, osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zamówienia w systemie transakcyjnym e-paczka.pl, sporządza zlecenie w siedzibie e-paczka.pl lub sporządza zlecenie poza siedzibą firmy poprzez portal www.e-paczka.pl. W przypadku kiedy zlecenie dokonywane jest w siedzibie e-paczka.pl, lub poza siedzibą e-paczka.pl, musi zostać podpisany w dwóch egzemplarzach (po jednym dla stron) druk zlecenia/nadania paczki.
Przewoźnik
wyspecjalizowana firma kurierska lub logistyczna, będąca partnerem e-paczka.pl.
List przewozowy
dokument przewozowy wygenerowany przez e-paczka.pl, na podstawie którego wybrany przez ZLECENIODAWCĘ przewoźnik odbiera i dostarcza przesyłkę do adresata. List przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy przewozu, warunków umowy i przyjęcia przesyłki przez przewoźnika.
Paczka
koperta, paczka, paleta lub inny ładunek przygotowany przez ZLECENIODAWCĘ do odbioru przez kuriera i doręczenia do odbiorcy według określonych w niniejszym regulaminie zasad pakowania.
Przesyłka
jedna lub więcej paczek przekazanych do doręczenia w ramach jednego listu przewozowego.
Waga rzeczywista
waga przedstawiona w kg umieszczona na liście przewozowym, która stanowi sumę wagi towaru oraz opakowania.
Waga gabarytowa
jeżeli waga gabarytowa jest większa od wagi rzeczywistej cena za usługę będzie naliczana według wagi gabarytowej. Waga gabarytowa jest obliczana według wzoru zawartego w stosownych regulaminach, oraz na stronach internetowych danego Przewoźnika.
Przesyłka "Za Pobraniem"
warunkiem odbioru przesyłki jest uiszczenie kurierowi kwoty wskazanej na liście przewozowym przez odbiorcę.
Rejestracja w systemie, oraz zamawianie usług
 1. E-paczka.pl zobowiązuje się do udostępnienia klientom mającym podpisaną umowę współpracy z e-paczka.pl, mającym nadany numer klienta, systemu do wypisywania listów nadania, poprzez który ZLECENIODAWCA otrzymuje dostęp do zamawiania usług kurierskich wybranych przewoźników, za które e-paczka.pl pobierze stosowną opłatę wskazaną w cenniku usług lub wyliczoną w Kalkulatorze Kosztów.
 2. E-paczka.pl zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez ZLECENIODAWCĘ dane, a w szczególności dane osobowe, w sposób zgodny ze standardami bezpieczeństwa oraz używać ich wyłącznie do prawidłowego wykonywania zleconych usług.
 3. Warunkiem wykonania usługi przez e-paczka.pl na rzecz ZLECENIODAWCY jest uzupełnienie danych w Formularzu Zlecenia oraz dokonanie płatności za jej wykonanie.
 4. Opłata za przesyłki oraz inne usługi związane z ich obsługą ustalana jest według aktualnie obowiązującego cennika e-paczka.pl, lub ustalonych w umowie warunków specjalnych.
 5. W przypadku zaniżenia wagi lub wymiarów paczki a także ominięcia deklaracji dotyczących opcji paczki czy dostawy np. paczka niestandardowa czy dostawa na adresy prywatny a także zamówienia usług dodatkowych, niezależnie od pobranej opłaty za usługę e-paczka.pl naliczy opłaty dodatkowe wynikające z cennika oraz ewentualne kary naliczone przez przewoźnika.
 6. W celu prawidłowej realizacji usługi przez e-paczka.pl, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do pozostawienia w formularzu zlecenia prawidłowych danych teleadresowych odbiorcy.
 7. ZLECENIODAWCA jest zobligowany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym pozostawienia danych w formularzu zlecenia, a także do starannego jej zabezpieczenia, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości zleconej Przesyłki, jak również innych Przesyłek uczestniczących w transporcie Przewoźnika.
 8. ZLECENIODAWCA jest zobowiązany oddać przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 9. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartości wymagają opakowania, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest oddać ją w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:
  1. być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,
  2. być odpowiednio wytrzymałe,
  3. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
  4. być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło", „Góra/dół", „Nie przewracać", itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na przesyłce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie przesyłki.
 10. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.
 11. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do zadeklarowania w formularzu zlecenia rzeczywistej ich wartości dla każdej sztuki oddzielnie lub dla jednej paczki, przy czym za przesyłkę szczególnie wartościową uważa się każdą rzecz o wartości jednostkowej przewyższającej 100 złotych lub paczkę o wartości przewyższającej tę kwotę. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zadeklaruje wartości przesyłki w sposób opisany powyżej należy rozumieć, iż rzeczywista i całkowita wartość takiej przesyłki w żadnym razie nie przekracza kwoty 100 złotych.
 12. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik ma prawo żądać od ZLECENIODAWCY jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom ZLECENIODAWCY zawartych w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
 13. Przewoźnik może odmówić lub odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli:
  1. przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,
  2. przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
  3. przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,
  4. przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
  5. przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
  6. przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
  7. przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
  8. przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona,
  9. przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,
  10. ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).
  Więcej na temat artykułów zabronionych w zakładce "przedmioty zabronione".
 14. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez ZLECENIODAWCĘ postanowień z punktu 14 Regulaminu zapłaci on karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej kwoty należnej e-paczka.pl z tytułu przewozu przesyłki e-paczka.pl ma prawo w takim przypadku potrącić tę należność z ewentualnych pobrań, lub w przypadku braku środków z pobrań e-paczka.pl ma prawo wystosować wezwanie do zapłaty.
 15. Zapłata kary, o której mowa w punkcie 15, nie pozbawia e-paczka.pl prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
 16. Przewoźnik ma prawo odstąpić od wykonania usługi w przypadku:
  1. niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej,
  2. niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez ZLECENIODAWCĘ,
  3. gdy deklaracja zawartości i/lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.
 17. ZLECENIODAWCA może zlecać usługę w formularzu zlecenia 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zlecenia nadania przesyłki otrzymane przez e-paczka.pl po godzinie 13.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego.
 18. Przyjęcie przesyłki od ZLECENIODAWCY odbywa się na podstawie czytelnie wypełnionego i podpisanego listu przewozowego, dostępnego w siedzibie e-paczka.pl, lub u jej wyspecjalizowanego pracownika lub złożonego zamówienia poprzez portal www.e-paczka.pl. Potwierdzeniem odbioru przesyłki przez Przewoźnika jest podpisany przez kuriera Protokół Przekazania Przesyłki.
 19. W przypadku wysyłania przesyłek wielopaczkowych, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do wypisania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek oraz opisać, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło", „Góra/dół", „Nie przewracać", itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na paczce lub w formie naklejek dostępnych w siedzibie, oraz placówkach e-paczka.pl.
 20. W razie wysyłania przez ZLECENIODAWCĘ przesyłek COD "za pobraniem", e-paczka.pl zwróci pobrane od Odbiorcy pieniądze w terminie maksymalnie 14 dni po odebraniu przesyłki przez odbiorcę. Termin zwrotu pobrania liczony jest w dniach roboczych i zaczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu przesyłki do odbiorcy.
 21. Reklamacje
  1. E-paczka nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie jeżeli powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, nie wywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej, w szczególności jeżeli:
   1. przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, lub miejscowości odbiorcy),
   2. adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby,
   3. odbiorca odmówił warunków doręczenia przesyłki (np. wpłacenia kwoty pobrania),
   4. zaistnieją przypadki wskazane w punkcie 14 niniejszego regulaminu.
  2. Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku gdy:
   1. zaistnieją przypadki wskazane w pkt.14 niniejszego regulaminu,
   2. przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, w trakcie świadczenia usługi,
   3. przesyłki nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić ZLECENIODAWCY z powodu braku lub błędnego adresu ZLECENIODAWCY,
  3. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, Odbiorca zaznaczy ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela Przewoźnika z podaniem daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela Przewoźnika). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do ZLECENIODAWCY na jego koszt.
  4. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
  5. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Odbiorcę do e-paczka.pl nie później niż w terminie 7 dni od przyjęcia przesyłki.
  6. ZLECENIODAWCA zobowiązany jest zatrzymać Protokół Przekazania Przesyłki i okazania go w oryginale w przypadku reklamacji.
  7. Reklamację składa się w formie pisemnej na adres: E-paczka ul.Młyńska 8/1 66-400 Gorzów Wlkp., z dopiskiem „REKLAMACJA” lub mailowo na adres: biuro@e-paczka.pl.
  8. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są Zleceniodawca, a jeżeli doszło do odbioru przesyłki, uprawnienie do złożenia reklamacji przechodzi na Odbiorcę.
  9. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania przez E-paczka.pl.
  10. Reklamacje zgłoszone po terminie, o którym mowa powyżej, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
   1. nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;
   2. tytuł reklamacji;
   3. udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości: - w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub - kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku producentów lub - faktura za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana;
   4. potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);
   5. udokumentowaną kwotę roszczenia;
   6. dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności;
   7. wykaz załączonych dokumentów;
   8. kopie protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności ZLECENIODAWCY lub Odbiorcy przez przedstawiciela e-paczka.pl, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki;
   9. podpis Reklamującego,
   10. dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego.
  11. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 11, e-paczka.pl wzywa Zleceniodawcę, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez e-paczka.pl uzupełnionej reklamacji.
  12. Po rozpatrzeniu reklamacji e-paczka.pl lub Ubezpieczyciel w imieniu e-paczka.pl w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:
   1. określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób jej przekazania;
   2. uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń Reklamującego.
  13. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez e-paczka.pl lub Ubezpieczyciela w imieniu e-paczka.pl.
  14. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez e-paczka.pl
  15. Nieudzielenie przez przewoźnika odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji.
  16. Za prawidłowe ubezpieczenie przesyłki na kwotę odpowiadającą jej rzeczywistej wartości odpowiedzialność ponosi wyłącznie nadawca należycie wypełniając list przewozowy. Nadawca wybierając odpowiedni przedział ubezpieczenia deklaruje przybliżoną wartość przesyłki. Koszt ubezpieczenia zależy od wybranego przedziału ubezpieczenia, którego cena określona jest w polu wyboru.
   Maksymalna kwota ubezpieczenia przesyłki wynosi 50.000zł brutto i dotyczy przesyłki jedno lub wielopaczkowej, nadanej na jednym liście przewozowym. Dodatkowym warunkiem jest konieczność posiadania umowy o współpracy. Maksymalna kwota ubezpieczenia dla Nadawcy nieposiadającego umowy o współpracę z e-paczka.pl wynosi 10.000zł brutto.
   Wszystkie przesyłki bez zaznaczonej i opisanej konkretną kwotą rubryki "wartość ubezpieczenia" będą traktowane jako przesyłki o maksymalnej wartości 50zł brutto i w przypadku uszkodzenia lub zaginięcia takiej przesyłki, będzie to maksymalna kwota o jaką może ubiegać się Nadawca, niezależnie od rzeczywistej wartości przesyłki.
  17. Spór cywilnoprawny między ZLECENIODAWCĄ, Odbiorcą a e-paczka.p może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.
  18. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE w trybie określonym w art. 62a ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawa pocztowe (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).
  19. Spór cywilnoprawny pomiędzy Zleceniodawcą lub Odbiorcą przesyłki a e-paczka.pl może być także zakończony w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE działającym na zasadach określonych w art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004, Nr 171, poz. 1800).
  Płatności za usługi i faktury
  1. Za wszystkie usługi zamówione przez ZLECENIODAWCĘ, e-paczka.pl naliczy opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w siedzibie firmy, lub znajdującym się w cenniku indywidualnym.
  2. Płatności dokonywane są z góry usługą Przelewy24, lub tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek e-paczka.pl
  3. Każdorazowe złożenie zlecenia oznacza akceptację regulaminu oraz aktualnego cennika.
  4. e-paczka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cennika o czym ZLECENIODAWCA zostanie poinformowany przy wykorzystaniu danych teleadresowych pozostawionych w systemie e-paczka.pl. Zlecenia złożone przez Zleceniodawców przed zmianą cennika będą realizowane według dotychczasowych jego postanowień.
  5. ZLECENIODAWCA oświadcza, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania tych faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1661) za świadczone nam usługi, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez EP Logistyka Sp. z o.o. faktur wraz z załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie podpisania umowy, lub zlecenia.
  6. Faktury wystawiane są zbiorczo ostatniego dnia miesiąca.
  7. Nieopłacenie faktury do 7 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi skutkuje blokadą konta użytkownika.
  Ochrona danych osobowych
  1. ZLECENIODAWCA wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez e-paczka.pl oraz przekazywanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconej usługi.
  2. Dane osobowe ZLECENIODAWCY są chronione przez e-paczka.pl i mogą być wykorzystywane przez niego wyłącznie do celów niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zleconych usług. ZLECENIODAWCA ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie na wniosek pisemny kierowany na adres siedziby e-paczka.pl
  Zasady wyliczania ciężaru paczki

  Opłatę pobiera się na podstawie tego spośród dwóch parametrów, który jest większy, tj. całkowitego ciężaru rzeczywistego albo całkowitego ciężaru wymiarowego (waga gabarytowa) wszystkich paczek w danej przesyłce. Części kilograma zaokrągla się w górę i za przesyłkę pobiera się opłatę według następnej pozycji.

  Ograniczenia ciężaru i rozmiarów

  Paczki, które ważą ponad 31,5 kg powinny znajdować się na podłożu paletowym, tak aby ułatwiało to załadunek. Paczki o dużej różnicy pomiędzy rozmiarem i wagą mogą mieć większy ciężar wymiarowy niż ich faktyczna waga. W takim przypadku e-paczka.pl zastosuje opłaty w oparciu o ciężar wymiarowy (waga gabarytowa). Paczki, które wymagają dodatkowych czynności przewozowych, mogą podlegać opłacie za dodatkową obsługę (niestandard). Paczki, których wymiary przekraczają 200 cm długości (dłużyca), podlegają dodatkowej opłacie. Paczki, które wykraczają poza ograniczenia dotyczące wagi i rozmiaru nie są przyjmowane do przewozu. Jeżeli znajdą się w systemie małych paczek e-paczka.pl, będą podlegać opłacie za przekroczenie maksymalnych limitów.

  Waga i wymiary przesyłek w krajowych usługach paletowych
  Waga Euro palety do 500 kg. Maksymalna waga pojedynczej palety wynosi 500 kg. Wymiary Euro palety wynoszą: szerokość do 80 cm, długość do 120 cm, wysokość do 180 cm. Maksymalne wymiary palety wynoszą: szerokość do 120 cm, długość do 250 cm, wysokość do 180 cm.

  Paczka niestandardowa - paczka, której jeden bok przekracza wymiar 120cm, lub której suma boków przekracza 220cm.
  Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach lub/oraz z wystającymi elementami; zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu. (Zasada ta nie dotyczy paczek dłużycowych)

  Postanowienia końcowe
  1. Niniejsze Warunki świadczenia usług znajdują się w Centrali i we wszystkich oddziałach e-paczka.pl oraz są opublikowane na stronie internetowe www.e-paczka.pl. ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami przed przekazaniem przesyłki e-paczka.pl.
  2. Niniejszy Regulamin świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem 01.04.2018r.
  3. E-paczka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku konieczności dostosowania jego postanowień do obowiązujących przepisów prawa bądź zmienionej ich interpretacji, a także gdy zmiana Regulaminu jest wynikiem zmian w trybie świadczenia usług przez e-paczka.pl lub zmiany w sposobie płatności za usługi.
   Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.e-paczka.pl, wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuterze w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zlecenia złożone przez Zleceniodawców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych jego postanowień.

DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE

MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI Z ALLEGRO

DOGODNE FORMY PŁATNOŚCI

WYSYŁASZ DUŻO?
ZAPYTAJ O OFERTĘ SPECJALNĄ