Uwaga! Od kwietnia 2018 nastąpiła zmiana rachunku bankowego. Prosimy o wpisywanie danych do przelewu zgodnych z wystawioną fakturą. Dziękujemy.

Szanowny Kliencie,
1. Przypominamy o obowiązku wpisywania rzeczywistych wymiarów i wagi nadawanych przesyłek, oraz o nadawanie poprzez system jedynie paczek standardowych. System e-paczka.pl podaje cenę za przesyłkę po przeliczeniu jej gabarytów. Paczki są mierzone i ważone w sortowni przez przewoźnika, w razie wykrycia niezgodności wymiarów rzeczywistych z podanymi w zamówieniu, zostaną Państwo obciążeni dodatkową opłatą wynikającą z tej różnicy.
2. Podczas zamawiania kuriera InPost po odbiór paczki, przypominamy o obowiązku wydruku listu przewozowego wygenerowanego przez e-paczka.pl

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług operatorski w pośrednictwie Przewozu Przesyłek oraz Usług pocztowych w obrocie krajowym i międzynarodowym przez firmę, pod nazwą Kaktand sp. z o.o., ul. Marszałkowska 55/73 lok. 39, zwaną dalej Operatorem.
1.2. Zakres działalności Kaktand sp. z o.o. obejmuje obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
1.3. Kaktand sp. z o.o. Świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

§ 2. Definicje pojęć
2.1. Operator - Kaktand sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
00-676, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 39.

2.2. Cennik - dokument, który określa wagę i gabaryty Przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług Świadczonych przez Operatora oraz określający terminy, w jakich te usługi mogą zostać zrealizowane.
2.3. List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy, którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający dane.
2.4. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.5. Nadawca - nadawca rzeczywisty, którym jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca wykonanie usługi Przesyłki przez Kuriera do Odbiorcy za pośrednictwem Operatora. Dane nadawcy - rzeczywistego - wpisywane są w pole uwagi lub referencja lub inne.
2.6. Odbiorca lub Adresat - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest wymienionym przez Nadawcę odbiorcą Przesyłki.
2.7. Kurier - Zewnętrzna firma świadcząca Usługi kurierskie oraz Osoba dokonująca Usługi kurierskiej w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy.
2.8. Paleta - rzecz lub rzeczy o wadze powyżej 30,00 kg skonsolidowane na sztywnej konstrukcji służącej do transportu większej ilości rzeczy przyjętych do przewozu;
2.9. Płatnik - podmiot dokonujący zapłaty, na rzecz Operatora, za zlecenie wykonania za pośrednictwem Operatora usługi, Przewozu Przesyłek, Usługi Pocztowej oraz innej dodatkowej usługi przez Kuriera.
2.10. Przesyłka - rzeczy przyjęte do przewozu i doręczenia na podstawie Listu Przewozowego, Oświadczenia oraz za pomocą przesłanego zlecenia na e-mail lub przez stronę internetową lub innego dokumentu przewozowego.
2.11. Paczka - rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym opakowaniu.
2.12. Przesyłka kopertowa (dalej „koperta”) - rzecz lub rzeczy umieszczone w papierowej bąbelkowej kopercie lub kartonowej kopercie ważące łącznie z opakowaniem do 1kg.
2.13. Przesyłka za pobraniem - usługa polegająca na doręczeniu Przesyłki pobraniu od Adresata lub Odbiorcy określonej na Liście przewozowym kwoty pieniężnej i przekazanie jej, w terminie do 11 dni roboczych - licząc od następnego dnia roboczego po doręczeniu Przesyłki - na określony adres lub wskazane konto bankowe Nadawcy Przesyłki. Za dzień przekazania pobrania określa się dzień złożenia polecenia przelewu lub przekazu pocztowego.
2.14. Przewóz Przesyłek – świadczone za pośrednictwem Operatora usługi Kuriera nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu Przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601, z późn. zm.) niestanowiące Usługi pocztowej.
2.15. Regulamin - niniejszy regulamin.
2.16. Usługa pocztowa - usługa wykonywana zarobkowo w obrocie krajowym polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 12.06.2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.1159, z późn. zm.)
2.17. Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zleca Operatorowi zlecenie wykonania usługi przewozowej lub pocztowej przez Kuriera.

§ 3. Zakres obowiązywania
Wypełnienie przez Nadawcę Listu Przewozowego lub bezpośrednie przedstawienie Zlecenia pisemnego lub ustnego, bądź przesłanie zlecenia na e-mail lub przez stronę internetową jest dowodem zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz Cennika. Jednocześnie w tym momencie wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cennika stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.

§ 4. Wykluczenia z przewozu
4.1. Z usług Operatora i Kuriera, dotyczących pośrednictwa w zleceniach przewozu i/lub usług dotyczących przewozu wyklucza się następujące rzeczy:
- których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa,
- które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Operatora i Kuriera nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
- niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję.
- zawierające: gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym; dokumenty osobiste (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.) przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, srebro, złoto, kamienie szlachetne, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki dużej wartości itp.); broń palną i amunicję, materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne i substancje żrące; futra i skóry zwierząt; artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu; towary i substancje chemicznie i biologicznie aktywne; rozpuszczalniki, farby, kleje, łatwopalne żywice, butle sprężonego powietrza oraz inne przedmioty zawierające gazy; żywe zwierzęta, zwłoki lub szczątki ludzkie i zwierzęce; narkotyki, leki i środki psychotropowe; alkohol i wyroby alkoholowe bez polskich znaków akcyzowych; tytoń i wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzowych; leki wymagające specjalnych warunków przewozu; materiały pornograficzne; inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; inne towary, które ze względu na obowiązujące przepisy ustawy Prawo pocztowe, są zabronione lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora
4.2. Ponadto Operator i Kurier nie przyjmuje do Przewozu Przesyłek:
- zawierających narkotyki, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
- zawierających rośliny i zwierzęta,
- zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
- mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
- z dziełami sztuki, antykami, kamieniami i metalami szlachetnymi w jakiejkolwiek postaci bądź formie, walutami, zbywalnymi papierami wartościowymi, certyfikatami, znakami legitymacyjnymi,
- zawierających rzeczy łatwo psujące się, alkohol,
- wszelkich Przesyłek, które swoimi specyficznymi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki.
4.3. W przypadku stwierdzenia przez Kuriera, że Nadawca naruszył powyższe postanowienia to zapłaci on karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej kwoty należnej Operatorowi z tytułu wykonania usługi pośrednictwa w usługach dotyczących przewozu i/lub usług dotyczących przewozu. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia Operatora prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych. Postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.
4.4. Operator i Kurier może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:
- niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,
- niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,
- gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym,
- gdy wartość Przesyłki przekracza kwotę 100.000,00 zł.

§ 5. Warunki świadczenia usług
5.1. Przesyłka po telefonicznym i/lub e-mailowym i/lub internetowym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej lokalizacji, bądź może zostać nadana w Biurze Obsługi Klienta w godzinach otwarcia.
5.2. Operator zleca wykonanie usługi, a Kurier przesyła Przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia określonym w aktualnym Cenniku, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia Przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez Operatora i/lub Kuriera, jeżeli Operator i/lub Kurier wyrazi na to zgodę potwierdzoną na Liście przewozowym.
5.3. Standardem jest dostarczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję.
5.4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje Kurier lub Operator na zasadach opisanych w pkt 5.5.
5.5. Kurier lub Operator przechowuje Przesyłkę, o której mowa w pkt 5.4. przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, Kurier lub Operator na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki.
5.6. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca.
5.7. W przypadku wykonywania usługi pośrednictwa w przewozie przesyłek lub usługi Przewozu Przesyłek, Usługi pocztowej lub usługi dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz Operatora przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
5.8. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel Kuriera pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 4 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa w pkt 5.9., Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
5.9. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, Kurier lub Operator może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub Nadawcę adres. Dokonanie opisanych powyżej rozporządzeń jest możliwe po przedstawieniu przez Nadawcę lub Odbiorcę otrzymanego egzemplarza Listu przewozowego. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Usługa przekierowania nie dotyczy Przesyłek za pobraniem.
5.10. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek lub Usługi pocztowej, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez Operatora lub Kuriera dodatkowych czynności opisanych w pkt 5.9.

§ 6. Opakowanie Przesyłki
6.1. Nadawca jest obowiązany oddać Operatorowi Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.
6.2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać Operatorowi w opakowaniu, które w szczególności powinno być:
- zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,
- odpowiednio wytrzymałe,
- uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
- opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”,
- pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone Przesyłki.
6.3. Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy.

§7. Przesyłka
7.1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się w biurze na podstawie Listu Przewozowego lub innego Zlecenia pisemnego lub ustnego. Zlecenie można za pomocą przesłać na e-mail, telefon komórkowy lub złożyć przez stronę internetową.
7.2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając List przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez Kuriera usług Przewozu Przesyłek lub Usług pocztowych.
7.3. Wypisanie Listu przewozowego przez Operatora lub Kuriera nie zwalnia Nadawcy od odpowiedzialności, o której mowa w wszystkich pozostałych punktach regulaminu.
7.4. Operator w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu.
7.5. Jeżeli zachodzi taka konieczność Kurier może także w każdym czasie sprawdzić wagę, rozmiar i zabezpieczenie przesyłki.
7.6. Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt 7.4. i 7.5. stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Liście przewozowym. Koszty sprawdzenia Przesyłki, o którym mowa w pkt 7.4. i 7.5. zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi, w przypadku stwierdzenia przez Kuriera lub Operatora niezgodności oświadczeń zawartych w Liście przewozowym ze stanem rzeczywistym po sprawdzeniu Przesyłki.
7.7. W przypadku naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu Operatorowi przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem lub umową.
7.8 Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na Liście przewozowym adres, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy.
7.9. Przyjęcie przez Kuriera, za pośrednictwem Operatora, Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.
7.10. Zlecenie nadania przesyłki oraz podanie danych osobowych i identyfikacyjnych jest równoważne z akceptacją regulaminu.

§8. Uszkodzenie Przesyłki
W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przedstawiciel Kuriera zobowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela Kuriera) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Kurierowi i Operatorowi. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych Kurierowi przez Odbiorcę nie później niż po upływie 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. Postanowienie zawarte w zdaniu trzecim nie ma zastosowania do usług świadczonych na rzecz konsumentów.Wszelką odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie zawartości przesyłki ponosi Kurier i Ubezpieczyciel.

§9. Cennik
Opłata za Przesyłki według obowiązującego Cennika odbywa się na podstawie wystawianych faktur VAT. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą. Każdy Nadawca ma prawo żądać aktualnego Cennika Operatora lub wyceny Przesyłki w trakcie składania zamówienia. Zlecenie nadania przesyłki oraz podanie danych osobowych i identyfikacyjnych jest równoważne z akceptacją Cennika.

§10. Wartość Przesyłki
10.1. Nadawca zobowiązany jest podać w Liście przewozowym, Oświadczeniu lub innej formie zlecenia rzeczywistą wartość Przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 100,00 zł pod rygorem utraty roszczeń przeciwko Operatorowi przekraczających tę kwotę. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.
10.2. W przypadku zadeklarowania rzeczywistej wartości Przesyłki wyższej niż 100,00 zł Operator zobowiązana jest do ubezpieczenia Przesyłki w imieniu i na rzecz jej właściciela. Koszt ubezpieczenia ponosi Nadawca. Postanowienia niniejszego punktu w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami znajdują zastosowanie za wyraźną zgodą Klienta.
10.3. Nadawca i Odbiorca podpisując List przewozowy, Oświadczeniu lub składając zlecenie z zadeklarowaną wartością Przesyłki i opisem zawartości potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w przewozie Przesyłek o zadeklarowanej wartości powyżej 100,00 zł.

§11. Prawo zastawu
Dopóki Przesyłka znajduje się w posiadaniu Kuriera lub Operatora, Operatorowi przysługuje prawo zastawu na niej celem zabezpieczenia należności Operatora, w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z pośrednictwem w wykonywaniu usługi, której dana Przesyłka dotyczy, jak również wszelkich innych należności wynikających z pośrednictwa w innych usług świadczonych przez Operatora i Kuriera na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.
§12. Odpowiedzialność
12.1. Kurier ponosi odpowiedzialność za niewykonanie usługi w postaci utraty Przesyłki, oraz nienależyte wykonanie usługi w postaci ubytku lub uszkodzenia Przesyłki powstałego od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
12.2. Operator i Kurier nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 12.1., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą Operatora i Kuriera albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od Operatora i Kuriera zdarzenia. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.
12.3. Operator i Kurier nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli:
- Przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy),
- Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,
- zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym,
- waga Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na Liście przewozowym.
12.4. Operator i Kurier nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.
12.5. W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, Operator i Kurier nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.
12.6. Odpowiedzialność Kuriera za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Kuriera ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.
12.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki przyjęte przez Kuriera, które zostały opisane w § 4 niniejszego regulaminu.

§13. Postępowanie reklamacyjne
13.1. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Kuriera przyjmuje Operator w siedzibie firmy. Operator dokona niezbędnych działań w celu rozpatrzenia Reklamacji przez Kuriera.
13.2. Podmiotami legitymowanymi do zgłoszenia reklamacji (zwanymi dalej „Reklamującymi”) są: Nadawca, Odbiorca - w przypadku gdy Nadawca zrzeknie się pisemnie na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń, a w przypadku Przesyłek za pobraniem - Nadawca lub Odbiorca dołączając dokument zrzeczenia roszczeń od właściciela Przesyłki.
13.3. Wszelkie reklamacje winny być zgłoszone na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania Przesyłki. W przypadku utraty Przesyłki 7-dniowy termin na zgłoszenie reklamacji rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu, w którym zgodnie z treścią § 14 przesyłkę można było uznać za utraconą.
13.4. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne (nie spełniające warunków określonych w pkt 13.5.), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesione. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.
13.5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
- nazwę i siedzibę (adres) przewoźnika (Kuriera),
- nazwę oraz adres Reklamującego,
- tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem,
- oryginał odpowiedniego protokołu/ów, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
- nazwę banku i numer konta bankowego albo adres na który Kurier lub Operator powinien przekazać kwotę roszczenia; postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.
- udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia np. oryginał faktury obejmującej oddany do przewozu towar,
- potwierdzenie nadania Przesyłki (List przewozowy) - oryginał,
- kwotę roszczenia,
- dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec Operatora – oryginał; postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.
- wykaz załączonych dokumentów,
- podpis Reklamującego.
13.6. Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 35 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji Operator informuje o tym Nadawcę na piśmie lub telefonicznie żądając uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych w terminie 10 dni od doręczenia wezwania. Wniesienie w terminie 10 dni od wezwania uzupełnionych i uściślonych dokumentów reklamacyjnych uznaje się za zachowanie terminu, o którym mowa w pkt 13.3. Po rozpatrzeniu reklamacji przez Kuriera, Operator powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:
- uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji,
- ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.
13.7. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Operatora. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.
13.8. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty należności za wykonane usługi.

§14. Utrata Przesyłki
Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w Liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą.

§15. Usługi pocztowe
15.1. Do Usług pocztowych mają zastosowanie odpowiednio postanowienia Regulaminu, z uwzględnieniem poniższych postanowień.
15.2. Kurier w ramach Usług pocztowych od momentu przyjęcia Przesyłki do chwili jej doręczenia w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie Przesyłki może spowodować uszkodzenie innych Przesyłek lub mienia Kuriera lub Operatora, Operator lub Kurier może żądać jej otwarcia przez Nadawcę, a w wypadku gdy wezwanie Nadawcy do otwarcia Przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć Przesyłkę na własny koszt.
15.3. Kurier lub Operator w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza Przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.
15.4. Operatorowi przysługuje prawo zastawu na Przesyłce, celem zabezpieczenia należności Operatora z tytułu umowy oraz uzasadnionych dodatkowych kosztów świadczenia usług powstałych z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Adresata.
15.5. Operator odmawia zawarcia umowy na pośrednictwo w świadczeniu Usług pocztowych albo może odstąpić od jej wykonania, jeżeli:
- nie są spełnione wymagania dotyczące świadczenia Usług pocztowych określone w ustawie lub w Regulaminie,
- zawartość lub opakowanie Przesyłki naraża osoby trzecie lub operatora na szkodę,
- na opakowaniu Przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo,
- Usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym zezwoleniem lub zgłoszeniem,
- przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłki jest zabronione na podstawie Regulaminu.
15.6. Operator może ponadto:
- odmówić zawarcia umowy na pośrednictwo w świadczeniu Usługi pocztowej, jeżeli Przesyłka nie spełnia określonych przez Operatora i/lub Kuriera warunków wymaganych do zawarcia umowy,
- odstąpić od zlecenia wykonania Usługi pocztowej przez Kuriera po zawarciu umowy o świadczenie Usługi pocztowej, jeżeli Przesyłka nie spełnia warunków określonych w umowie.
15.7. W przypadku odmowy zawarcia umowy lub jednostronnego odstąpienia przez Operatora od umowy na pośrednictwo w świadczeniu Usługi pocztowej z w/w przyczyn, przyjętą Przesyłkę zwraca się Nadawcy na jego koszt. Zwrotowi podlega także pobrana opłata za wykonanie usługi.

§16. Postanowienia dodatkowe
16.1 Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym wynikających z umów przewozu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.
16.2 Spór między Nadawcą a Operatorem dotyczących pośrednictwa w świadczeniu usługi pocztowej przez Kuriera może być przedłożony do rozstrzygnięcia w postępowaniu mediacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§17. Postanowienia końcowe
17.1. Regulamin i Cennik znajdują się na stronie internetowej
www.e-paczka.pl Powyższe dokumenty dostępne są także we wszystkich Punktach Obsługi Klienta Operatora. Nadawca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem Przesyłki Operatorowi.
17.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2018r.

DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE

MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI Z ALLEGRO

DOGODNE FORMY PŁATNOŚCI

WYSYŁASZ DUŻO?
ZAPYTAJ O OFERTĘ SPECJALNĄ